اتاق بازرگانی اصفهان

اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی، حامی ویژه نمایشگاه فرش اصفهان

دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه دستباف اصفهان خبر از برگزاری جلسه ای با دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان داد و نتیجه آن را اعلام حمایت جدی و قوی اتاق بازرگانی از نمایشگاه و فرش دستباف اعلام کرد. میرجمالی در ادامه گفت: طی جلسه ای که با دبیرمحترم اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، موارد همکاری بررسی و دبیرکل اتاق، حمایت جدی اتاق را از این نمایشگاه اعلام کرد. میرجمالی به نقل… مطالعه بیشتراتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی، حامی ویژه نمایشگاه فرش اصفهان »