نمایشگاه، ابزار قدرتمند تعاملات اقتصادی،فرهنگی،هنری وعلمی

علی شهبازی نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

علی شهبازی، رییس اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی استان اصفهان در گفتگو با دبیرخانه بیست و سمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان گفت :  نمایشگاه ابزار تعاملات اقتصادی،فرهنگی،هنری وعلمی قدرتمندی است که درجایگاه خود منابع کلان وگوناگون ثروت رابه حرکت در می آورد.

شهبازی افزود : نمایشگاه اصفهان می تواند کالاو دستاوردهای تولیدی رابه سمت وسوی جهت دار در بخش صادرات هدایت کرده و در جذب بازدیدکنندگان داخلی وخارجی موثر باشد.

شهبازی در ادامه گفت : درخشش فرش دستباف ایران، جهانی است. فرش ایران چشم جهانیان وچشم بیننده زیبایی ها را برهنرملی مابازگشوده وچون گذرگاهی روشن وشفاف، هویت فرهنگی وتجلی روح پاک وعارفانه ایرانیان را به مرز جاودانگی رسانده وارزش واعتباری فرا ملی وجایگاهی جهانی برای خود رقم زد.