محل برگزاری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان